Scientific Council


Scientific Council Members

Korea Japan China
Prof. Byung Ha KANG
Kookmin University
bhkang@kookmin.ac.kr
Prof. Kazuyoshi Nakabe
Kyoto University
nakabe@me.kyoto-u.ac.jp
Prof. Wei LIU
Huazhong University of
Science and Technology
W_liu@mail.hust.edu.cn
Prof. Man Yeong HA
Pusan National University
myha@pusan.ac.kr
Prof. Kazuhiko Suga
Osaka Prefecture University
suga@me.osakafu-u.ac.jp
Prof. Peixue JIANG
Tsinghua University
jiangpx@mail.tsinghua.edu.cn
Prof. Hyung Hee CHO
Yonsei University
hhcho@yonsei.ac.kr
Prof. Koji Takahashi
Kyushu University
takahashi@aero.kyushu-u.ac.jp
Prof. Ruzhu WANG
Shanghai Jiao Tong University
rzwang@sjtu.edu.cn
Dr. Yong Jin KIM
Korea Institute of Machinery and Materials
yjkim@kimm.re.kr
Prof. Naoki Shikazono
The University of Tokyo
shika@iis.u-tokyo.ac.jp
Prof. Qiuwang WANG
Xi’an Jiaotong University
wangqw@mail.xjtu.edu.cn
Prof. Jin Taek Chung
Korea University
jchung@korea.ac.kr
Prof. Mamoru Tanahashi
Tokyo Institute of Technology
mtanahas@mes.titech.ac.jp
Prof. Qiang LIAO
Chongqing University
lqzx@cqu.edu.cn